ת"א (מרכז) 7648-09-08 כץ ואח' נ' רוטמן ואח', ניתן ביום 8.7.10 בבית-המשפט המחוזי מרכז

חשוב לדעת:

הפרה של זכות יוצרים, שנעשתה בטעות ובתום לב, יכולה לשלול זכאות לפיצויים לפי חוק זכויות יוצרים.

  

התובעת תבעה את הנתבע בטענה שיצירה שציירה פורסמה באתר האינטרנט של הנתבע ללא רשות, ואף סולפה באופן המזיק לשמה של התובעת.
חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 מקים זכות לפיצוי כאשר הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית של אדם ביצירה שלו.

בין השיקולים לפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק נמנה גם תום ליבו של המפר.

נפסק כי גם אם היתה הפרה של זכות היוצרים, מדובר במקרה נדיר בו אין לחייב בפיצוי, בשל כוונת הנתבע לעשות שימוש הוגן ביצירה שלא לצורך סילופה. בנוסף, פרסום הציור מקורו בטעות בתום לב ואין מדובר בפרסום שנעשה למטרה מסחרית.

עוד נפסק שגם אם קיים דמיון בין היצירה החדשה ליצירה מקורית, אך לא מתעורר חשש להטעיה או לזיוף, הרי שעל פניו אין מקום לפסול את השימוש ביצירה המקורית להכנת יצירה חדשה. עם זאת, במקרה כזה על יוצר היצירה החדשה להקפיד לציין את שמו של יוצר היצירה המקורית.

מסיבות אלו ומסיבות נוספות לא מצא בית-המשפט לקבוע כי אכן הופרה זכות יוצרים של התובע, וגם אילו היתה הפרה כזו הרי שבנסיבות הענין, לרבות משך ההפרה הקצר, היעדר נזק וחומרה נמוכה של ההפרה, אין מקום לפצות את התובעת.