חידושים במשפט מנהלי וברשויות מקומיות
עת"מ (י-ם) 35927-08-15 ורטון ואח' נ' מר ניר ברקת- ראש עיריית ירושלים ואח', ניתן ביום 16.08.2017 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בירושלים

עיקרי פסק-הדין:

ככלל, מסמכי תאגיד עירוני נכללים בגדר "פנקסי העירייה ומסמכיה", ולפיכך עומדת לחברי עיריה זכות עיון גם במסמכים הרלבנטיים שבידי התאגיד העירוני עצמו.

קרא עוד...
 
עת"מ (מרכז) 56982-05-13 יחיא גיוסי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה טייבה, ניתן ביום 31.1.14 בבית-המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד

עיקרי פסק-הדין:

ועדה מקומית אינה יכולה לקבל החלטה גורפת בדבר עיון בתיקי בנין ובהיתרי בניה לכל החפץ בכך, מבלי לבקש את עמדת בעל ההיתר או בעל הנכס, נוכח פגיעה צפויה בפרטיותו.

קרא עוד...
 
תא"ח (חי') 7613-06-12 עיריית חיפה נ' בוגנים, ניתן ביום 13.1.2014 בבית-המשפט השלום בחיפה

עיקרי פסק-הדין:

רשיון עסק לצמיתות שנתנה העירייה להפעלת עסק במקרקעיה, אינו מקנה לבעל העסק זכות קניינית, מעין קניינית או חוזית במקרקעין.

קרא עוד...
 
חוק חופש המידע (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013, פורסם ביום 21.10.13

עיקרי התיקון:

הזכות לקבלת מידע לפי חוק גם מהתאחדות ומאיגוד ספורט בתנאים מסוימים.

קרא עוד...
 
ת"א 18641-01-10 ברג נ' המועצה המקומית גני תקווה, ניתן ביום 9.5.2013 בבית- משפט השלום בפתח-תקווה

עיקרי פסק-הדין:

בית-המשפט דחה תביעה של תושבת אשר רכבה ניזוק כתוצאה מהצפה ברחוב בו עמד וקבע כי המועצה הרימה את הנטל להוכיח כי לא היתה התרשלות מצידה ו/או הפרת חובה חקוקה, שכן הקדימה ודאגה לתקינות מערכת הניקוז ברחובותיה.

קרא עוד...
 
עת"מ 5943-11-12 מילוא ואח' נ' שר הפנים ואח', ניתן ביום 10.1.2012 בבית-המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עיקרי פסק-הדין:

בית-המשפט קבע, שסדר היום בישיבה שכונסה שלא מן המניין לדרישת 1/3 מחברי המועצה יהיה כמפורט בדרישה לכינוסה ולא ניתן יהיה להסיר הצעה מסדר יום זה, לפי הצבעת הרוב, מבלי שהתקיים בה דיון לגופו של עניין.

קרא עוד...
 
תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג-2013, פורסמו ביום 8.1.13

עיקרי החוק:

שר הפנים פרסם תקנות חדשות, המגבילות את הסכומים אותם רשאיות רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) להטיל בחוק עזר כאגרה או כהיטל.

קרא עוד...
 
עע"ם 5930/12 עפו חמזה נ' מועצה מקומית ג'וליס ואח', ניתן ביום 29.8.12 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:

בית-המשפט העליון סירב לתת סעד זמני שימנע את הפסקת כהונתו של חבר מועצה בשל חוב ארנונה ומים שצבר כלפי המועצה.

קרא עוד...
 
חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, פורסם ביום 23.1.12

עיקרי החוק:

מקום בו נמסרה לרשות המקומית כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, על הרשות המקומית למסור מידע שעליה להעביר בקשר עם הקטין גם לכתובת זו.

קרא עוד...
 
ע"א (ת"א) 43800-10-10 עיריית רמת השרון נ' שרקי, ניתן ביום 21.12.11 בבית-המשפט המחוזי תל אביב יפו

עיקרי פסק-הדין:

האם על עירייה לשלם למשיב שכר ראוי ועמלות בגין עבודה שביצע עבורה, אף ללא חוזה חתום כדין בין הצדדים?

קרא עוד...
 
תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ב-2011

עיקרי התקנות:
ביום 24.11.11 תוקנו תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ב-2011 המסמיכות רשות מקומית לחוקק חוק עזר המסדיר תחומים אלה. התקנות חלות גם על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

קרא עוד...
 
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 פורסם ביום 15.8.11

עיקרי החוק:
מטרתו של החוק לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בעבירות שבתחום אחריותן, כך שיסייעו למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.

קרא עוד...
 
חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקוני חקיקה), התש"ע-2011, פורסם ביום 20.7.11

עיקרי התיקון:
ביום ביום 1.1.12 ייכנס לתוקף תיקון לפקודת העיריות ולפקודת המועצות המקומיות, שעניינו "מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון".
 

קרא עוד...
 
עת"מ 36539-03-11 הרטמן נ' גפסו ואח', ניתן ביום 12.7.11 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

יש להציג את פנקסי העיריה ומסמכיה בפני כל חבר עירייה לעיון ולבדיקה, כדי לאפשר את פעילותו התקינה, וכדי להעמיד את פעילות העיריה תחת ביקורת ראויה. זכות העיון של חבר מועצה אינה מוחלטת ולעתים היא תיסוג מפני אינטרסים נוגדים, כגון הגנה על פרטיותו של צד שלישי.

 

קרא עוד...
 
עת"מ 17888-01-11 האגודה הלאומית לעזרת המיסיונרים נ' הרשות הממשלתית למים וביוב, ניתן ביום 4.7.11 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

למרות שנדחתה עתירה לקבלת מידע מרשות המים בהתאם לחוק חופש המידע, חויבה הרשות בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בשל אי מתן תשובה לבקשה.

 

קרא עוד...
 
תא"מ 7986-09-08 סלומון נ' מועצה מקומית פרדס-חנה-כרכור, ניתן ביום 24.2.11 בבית-משפט השלום בחיפה

עיקרי פסק-הדין:

בית-המשפט ביטל דרישות חיוב בדמי השתתפות בסלילת מדרכות שהוציאה המועצה המקומית וקבע שדרישות התשלום הוצאו בניגוד לחוק העזר המסמיך. עוד נקבע, על תושב המבקש הפחתה בהיטל בטענה שנשא בנטל ההשתתפות בעבר להוכיח טענה זו. 

קרא עוד...
 
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010, אבטחת אישיות מאויימת, פורסם ביום 9.12.10

עיקרי התיקון לצו:
ביום 1.1.11 ייכנס לתוקף תיקון לפקודת העיריות ולפקודת המועצות המקומיות, שעניינו "אבטחת אישיות מאוימת".
 

קרא עוד...
 
תפ (רמ') 1013-07‏ המשרד לאיכות הסביבה נ' המועצה האזורית חבל מודיעין ואח', ניתן ביום 4.10.10 בבית-משפט השלום ברמלה

עיקרי פסק הדין:
אצילת הסמכות על-ידי ראש המועצה אינה משחררת אותו מאחריות. יחד עם זאת, במסגרת גזר הדין, יש לתת משקל לכך שראש המועצה סמך ידיו על האדם שהואצלה לו סמכות הטיפול בנושא.

קרא עוד...
 
ת"מ (י-ם) 406-09 ספיר נ' חברת הגיחון בע"מ, תאגיד הביוב והמים של ירושלים, ניתן ביום 5.9.10 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בירושלים

עיקרי פסק הדין:
בית-המשפט קיבל בקשה לאשר תביעת השבה כספית נגד רשות כתובענה כייצוגית, על אף שהרשות חדלה מגביית היתר שלגביה הוגשה הבקשה.

קרא עוד...
 
תיקון צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 - חבר ועד מקומי פסול לכהונה כחבר מליאה

עיקרי התיקון לצו:
התיקון לחוק מעגן את האיסור על חבר ועד מקומי לכהן כחבר מליאת המועצה האזורית.

קרא עוד...
 
רע"א 7262/00 פוריה כפר עבודה נגד יפת לוי ומקורות חברת מים בע"מ, ניתן ביום 4.4.02 בבית המשפט העליון:

עיקרי פסק הדין:
על אף שאין הוראה בחוק המים המאפשרת ניתוק בגין אי תשלום, הזכות למים הינה זכות המותנית בתשלום ועל כן רשות מקומית, ובכלל זה ועד מקומי, רשאית לנתק מים לתושב בגין סרבנות תשלום (שלא בטענה של מצוקה כלכלית). שאלת טיבה והיקפה של הסמכות לא נידונה והושארה בצריך עיון.

קרא עוד...
 
תא"ק (חי') 7370-12-08 וייס נגד יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ, החלטה מיום 22.3.10 בבית-משפט השלום בחיפה

עיקרי פסק הדין:
כאשר תאגיד פרטי, פועל כזרוע ארוכה של רשות שלטונית ומבצע פעולות בעלות אופי ציבורי נרחב, ניתן לראות בו "גוף דו מהותי" ועל כן ניתן להחיל עליו את "הלכת ההשתחררות" מהסכם, מדיני המשפט הציבורי, זאת לשם מניעת בזבוז כספי ציבור.

קרא עוד...
 
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 122), התשע"א-2011

עיקרי התיקון:

 

ביום 7.2.2011 התקבל בכנסת תיקון לפקודת העיריות [נוסח חדש], לפיה על כל רשות מקומית למנות ועדה למיגור אלימות.

קרא עוד...