רע"א 5067/09 שרבט נ' שרבט ואח', ניתן ביום 3.1.11 בבית-המשפט העליון


עיקרי פסק-הדין:
במקרים מסוימים רשאי בורר שהתפטר מתפקידו לחזור בו מהתפטרותו גם כאשר לא ניתנה הסכמת כל הצדדים להליך הבוררות לכך.
הצדדים בני משפחה, שקיימים ביניהם סכסוכים בענייני חלוקת הרכוש המשפחתי. בין כלל ההליכים המתנהלים ביניהם, התנהל גם הליך בוררות בפני הבורר כב' השופט בדימוס י' לויט. ניהול הבוררות חולק לשני שלבים: תחילה יוכרע מהם הנכסים אותם יש לחלק בין הצדדים, ובהמשך יוכרע אופן החלוקה. בתום ארבע שנות בוררות, במהלכן נוהל חלקו הראשון של ההליך - התפטר הבורר מתפקידו. נסיבות התפטרותו כפי שהוסברו על-ידי הבורר לימים היו, כי התנהגות הצדדים לא אפשרה קיום הליך בוררות פשוט. המשיבים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשה להורות לבורר למסור את פסק הבוררות החלקי לגבי השלב הראשון של ההליך, דהיינו מהם הנכסים העומדים לחלוקה, וזאת מכיוון שכל הראיות הרלוונטיות כבר נשמעו. הבורר הבהיר כי בשלב זה בכוחו לתת פסק דין חלקי כמבוקש, ככל שבעלי הדין יבקשו זאת ממנו - או אם בית המשפט יורה לו, בכפוף לתשלום מלוא שכר טרחתו. המבקש התנגד לבקשת המשיבים וטען כי מרגע שהתפטר הבורר פקעה סמכותו ולכן הוא אינו יכול לשוב ולנהל את הבוררות אלא בהסכמת כל הצדדים. בית המשפט המחוזי קבע, שלא נדרשת הסכמת כל הצדדים להליך הבוררות להשבת הבורר לתפקידו, וכי נסיבותיו המיוחדות של המקרה מצדיקות השבת הבורר לתפקידו למרות התפטרותו. על החלטה זו הוגש ערעור. בית-המשפט דחה את הערעור וקבע, כי יתכנו מצבים בהם יהיה ראוי לאפשר לבורר לחזור בו מהתפטרותו למרות אי הסכמת אחד הצדדים. עוד נקבע כי כל מקרה ייבחן לגופו ללא קביעת קריטריונים נוקשים או רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן יהיה לאפשר לבורר לחזור בו מהתפטרותו. קיימים שלושה שיקולים מרכזיים שיש בהם כדי להוביל למסקנה כי מתקיימות נסיבות המצדיקות השבת הבורר שהתפטר לתפקידו, למרות התנגדות מי מהצדדים: - תום הלב של הצד המתנגד להחזרת הבורר, והתנהגותו במשך הליך הבוררות, שהרי צד שהביא בהתנהגותו להתפטרות הבורר מנוע מלטעון כנגד החזרת הבורר לתפקידו; - הנזק שעלול להיגרם למתנגד לעומת הנזק שייגרם אם לא תתקיים הבוררות; - עינוי הדין שעלול להיגרם לצדדים אם לא יוחזר הבורר. בעניין ספציפי זה, מדובר בסכסוך משפחתי קשה ומתמשך, כשקבלת ההתנגדות להחזרת הבורר תסיג לאחור את המאמץ הממושך ליישוב הסכסוך, בעוד שלמתנגד לא יגרם נזק אם יינתן הפסק החלקי על-ידי הבורר. התנהגותו של הצד המתנגד להחזרת הבורר לתפקידו, תרמה תרומה גדולה להחלטת הבורר להתפטר מתפקידו, ועל כן הוא מנוע מלהסתמך על התפטרות זו. לכך מצטרפת העובדה כי נשמעו כל הראיות הדרושות לצורך מתן פסק הבוררות החלקי. לפיכך הוחלט להשיב את הבורר לתפקידו לשם מתן פסק הבוררות החלקי להגדרת הנכסים. לאחר מתן פסק הדין החלקי, ימונה בורר חדש שיוטל עליו להכריע בתביעות הצדדים. להשלמת התמונה, יצוין שהשאלה המורכבת, אם ניתן לכפות על בורר שהתפטר מתיק בוררות, ואינו מעונין לחזור בו מהתפטרותו, הושארה פתוחה לדיון, שכן בנסיבות הענין הסכים הבורר לשוב לדון בתיק.

חידושי חקיקה, פסיקה ומאמרים:

חידושים בגישור ובוררות