ת"א (מרכז) 7648-09-08 כץ ואח' נ' רוטמן ואח', ניתן ביום 8.7.10 בבית-המשפט המחוזי מרכז


חשוב לדעת: הפרה של זכות יוצרים, שנעשתה בטעות ובתום לב, יכולה לשלול זכאות לפיצויים לפי חוק זכויות יוצרים. התובעת תבעה את הנתבע בטענה שיצירה שציירה פורסמה באתר האינטרנט של הנתבע ללא רשות, ואף סולפה באופן המזיק לשמה של התובעת.
חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 מקים זכות לפיצוי כאשר הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית של אדם ביצירה שלו. בין השיקולים לפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק נמנה גם תום ליבו של המפר. נפסק כי גם אם היתה הפרה של זכות היוצרים, מדובר במקרה נדיר בו אין לחייב בפיצוי, בשל כוונת הנתבע לעשות שימוש הוגן ביצירה שלא לצורך סילופה. בנוסף, פרסום הציור מקורו בטעות בתום לב ואין מדובר בפרסום שנעשה למטרה מסחרית. עוד נפסק שגם אם קיים דמיון בין היצירה החדשה ליצירה מקורית, אך לא מתעורר חשש להטעיה או לזיוף, הרי שעל פניו אין מקום לפסול את השימוש ביצירה המקורית להכנת יצירה חדשה. עם זאת, במקרה כזה על יוצר היצירה החדשה להקפיד לציין את שמו של יוצר היצירה המקורית. מסיבות אלו ומסיבות נוספות לא מצא בית-המשפט לקבוע כי אכן הופרה זכות יוצרים של התובע, וגם אילו היתה הפרה כזו הרי שבנסיבות הענין, לרבות משך ההפרה הקצר, היעדר נזק וחומרה נמוכה של ההפרה, אין מקום לפצות את התובעת.
חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011, פורסם בספר חוקים 2273, בעמ' 202


עיקרי התיקון לחוק: תיקון לחוק החוזים הקובע כי מקום שבו אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מתוך לשון החוזה, יפורש החוזה לפי לשונו וכן כי מקום בו קיימים מספר פירושים בחוזה, תתקבל הפרשנות שלרעת מי שידו בניסוח החוזה הייתה על העליונה. ביום 26.1.11 פורסם תיקון לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, הקובע כי מקום שבו אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מתוך לשון החוזה, יפורש החוזה לפי לשונו. כמו כן, התיקון לחוק הכניס אל ספר החוקים את העיקרון שהותווה בפסיקה, לפיו "חוזה יפורש לרעת מנסחו". מטרת התיקון לקבוע כללי פרשנות לחוזים שיגבירו את הוודאות המשפטית "ויבטיחו היצמדות מרבית להסכמות שהיו בין הצדדים לפני כריתתו" (מתוך דברי ההסבר, הצ"ח 335 5.7.10), מתוך רצון לצמצם מחלוקות סביב פרשנותו של חוזה.

חידושי חקיקה, פסיקה ומאמרים:

חידושים במשפט אזרחי ומסחרי